У складі Академії налічується 1700 членів-кореспондентів, дійсних та іноземних членів – відомих вчених, досвідчених представників освіти, проектування, виробництва та промисловості України, серед яких Лауреати державних премій, Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені будівельники, Заслужені працівники вищої школи, ветерани галузі та фахівців з багатьох країн світу.

Академія налічує у своєму складі близько 100 діючих організацій-колективних членів.

Територіальні відділення.

Відділення Академії – це головна ланка в її структурі, створені, в основному, на базі науково-дослідних установ і проектних інститутів, що мають відповідний, роками накопичений досвід, досить відому науково-технічну, або проектну школу. Дев’ять відділень створені на базі вищих навчальних закладів будівельного профілю і становлять вагомий науковий потенціал, здатний в тісній співдружності з виробничниками вирішувати широкий спектр науково-технічних питань провадити видавничу діяльність, допомагати молодим вченим і аспірантам.

Відділення проводять тематичні, конференції, семінари як державного, так і міжнародного масштабу, підтримують творчі зв’язки з дослідними організаціями, вузами не тільки України, а й ближнього і далекого зарубіжжя. 

Вінницьке територіальне відділення.

Основні напрямки роботи членів відділення – участь у розвитку будівельної галузі Вінницького регіону, виконання наукових досліджень для будівельної галузі та підготовка кадрів, в тому числі і вищої кваліфікації.

Науковою опорою виступають наукові працівники та викладачі Вінницького національного технічного університету.

Дніпропетровське територіальне відділення.

Основною метою роботи відділення є об’єднання і залучення до постійної та плідної співпраці науково-технічних та виробничих кадрів м.Дніпропетровська та Дніпропетровської області для потреб нового будівництва, реконструкції будинків та споруд, збереження пам’яток архітектури, вирішення проблем енергозбереження.

Запорізьке територіальне відділення.

Робота Запорізького відділення Академії будівництва України орієнтована на потреби промислового і будівельних комплексів регіону.

Пріоритетні напрямки у діяльності відділення: проведені широкомасштабні роботи з оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд; консультативна допомога в частині виявлення причин появи руйнувань і дефектів.

Івано-Франківське територіальне відділення

Зареєстровано, як юридична особа у 1995 р. на базі ДБМО «Фірма Івано-Франківськміськбуд», керівники відділення: Мельник М.С.,  Гуменяк Д.І.

З 2008 року відділення очолює Броніцький В.М., голова Ради акціонерного товариства філії „Івано-Франківськбуд”.

Кіровоградське територіальне відділення.

На засіданнях відділення розглядаються  питання  вивчення проблеми в області з наявністю кваліфікованого кадрового потенціалу з вищою та неповною вищою (середньо-спеціальною освітою), звернення до сільських райдержадміністрацій надати проблеми, які існують у районі в будівельній та житлово-комунальній галузях з метою вивчити їх і надати відповідну пораду або допомогу у їх вирішенні; звернення до кваліфікованих досвідчених дипломованих будівельників з проханням дати згоду бути викладачами за сумісництвом у навчальних закладах будівельного профілю м. Кіровограда.

Київське обласне територіальне відділення.

За участю членів Київського обласного територіального відділення АБУ проводилась відповідна робота по розробці та впровадженню науково-технічних досягнень, пріоритетних для розвитку народного господарства України у цілому, та будівельної галузі зокрема.

Основними питаннями сучасного розвитку будівничої науки було визнано: проблеми енергозбереження в будівництві та енергетиці; оптимізація протизсувних робіт; новітні сучасні будівельні матеріали та технології, методи застосування; правові та фінансові засади розвитку будівельного комплексу України; розвиток навчально-методичної бази для фахівців в області будівництва; оптимізація залучень інвестицій у будівництво.

Київське міське відділення.

Основним напрямком діяльності Київського територіального відділення Академії будівництва України є збереження темпів впровадження інноваційних технічних рішень в будівництві та комунальному комплексі м.Києва, а також досягнень вітчизняної галузевої науки, зокрема, енергозбереження, охорони довкілля, а також удосконалення технології монолітного домобудування за рахунок застосування високоміцних бетонів та ефективних утеплювачів.

Львівське територіальне відділення.

Основною метою, поставленою перед Львівським відділенням АБУ було об’єднати й залучити до постійної та плідної співпраці всі потенційні науково-технічні і виробничі кадри м. Львова та області для потреб будівництва, реконструкції будинків і споруд, а також реставрації і збереження пам’яток архітектури регіону.

Одеське територіальне відділення.

У 1993 р. Одеська Державна академія будівництва та архітектури, член Європейської та міжнародної асоціації університетів, в числі інших вищих, наукових і виробничих об’єднань була фундатором організації Академії будівництва України. Тоді ж було створено і Одеське відділення академії. Відділення зареєстровано як юридична особа.

В Академії заснована спеціалізована лабораторія по сертифікації будівельних матеріалів і разом з НДІБК – лабораторія по розрахунку буді­вель та споруд на сейсмічні впливи, в тому числі стосовно науковому су­проводу будівництва.

Відділення виконує комплекс робіт по визначенню сейсмічності майданчиків для будівництва і є розробником державних будівельних норм по сейсмостійкому будівництву.

Північно-Західне територіальне відділення.

Основна робота відділення спрямована на втілення в будівельну практику і науку завдань та цілей Академії будівництва України.

За час діяльності відділення сформувалися наукові школи, якими розроблено: основи теорії і методології багатопараметричного проектування складів бетонів (проф.. Дворкін Л.Й-); нелінійна теорія та методи аналітичного розв’язання задач про напружено-деформований стан та стійкість анізотропних оболонок із шаруватих композитних матеріалів (проф. Трач В.М.); теоретичні основи розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій при дії тривалих і повторних навантаженнях (проф Бабич Є.М.); теоретичні основи конструювання машин для гідромеліоративних робіт (проф. Сухарєв Е.О.)

Полтавське територіальне відділення.

Основна мета діяльності відділення – консолідація наукового і виробничого потенціалу та спрямування його на підвищення науково-технічного рівня будівельного виробництва.

Сумське територіальне відділення.

Спільна робота будівельників і членів відділення спрямована на об’єднання творчих зусиль колективів, розробку і впровадження перспективних досліджень, інноваційних програм, створення і впровадження на основі досягнень науки принципово нових видів техніки, матеріалів, технологій для інтенсифікації будівельного виробництва і прискорення науково-технічного прогресу.

Харківське територіальне відділення.

Харківське обласне територіальне відділення АБУ сприяє створенню необхідних умов для розвитку і розкриття творчих і професійних якостей науковців та інженерів Харківського регіону, практичній реалізації їх перспективних ідей і пропозицій.

Тернопільське  територіальне відділення.

Свою діяльність відділення проводить відповідно до Статуту та чинного Законодавства на основі затверджених щорічних тематичних планів .

Члени територіального відділення прийняли єдиний напрямок роботи по розвитку конкурентоспроможності будівельної галузі, який базується на таких основних принципах: підвищення якості будівництва, інженірінгових послуг, виробництва, організації та управління; зниження собівартості будівництва; своєчасність, чіткість і стабільність виконання прийнятих зобов’язань.

Херсонське обласне територіальне відділення.

До складу відділення входять підрядні будівельні організації, фірма «Херсонбуд» – одна із засновників відділення, кафедра будівництва Херсонського аграрного університету, інститут «Херсонагропроект», підприємства промисловості будівельних матеріалів, Управління капітального будівництва Херсонського Облвиконкому та міськвиконкому.

Свою діяльність відділення проводить відповідно до Статуту та чинного Законодавства на основі затверджених щорічних тематичних планів.

Розвиток конкурентоспроможності будівельної галузі базується на таких принципах: підвищенні якості будівництва, інженірінгових послуг, виробництва, організації та управління; зниженні собівартості будівництва; своєчасності, чіткості і стабільності виконання прийнятих зобов’язань.

Миколаївське відділення.

Керівник Бармецький П.П. Створене рішенням Президії на підставі наданого протоколу Установчих зборів від 14.12.2009 р.ч.

Черкаське територіальне відділення.

25.11.2015 р. АБУ схвалила ініціативу створення Черкаського територіального відділення.

Протоколом від 21.12.2015 р. засідання Правління  Черкаського територіального відділення,  головою (керівником)  обрано Ступака Д.О., кандидата  технічних наук, доцента кафедри будівельних конструкцій Черкаської інституту  пожежної безпеки.

Запорізьке обласне територіальне відділення.

Установчими зборами громадської організації у м. Запоріжжя  15.01.2016 р. прийняте рішення про утворення відокремленого підрозділу Академії – Запорізьке обласне територіальне відділення. Керівником обрано Антипенка Є.Ю., доктора технічних наук, професора Запорізького національного технічного університету.

 

Галузеві відділення

№ 1 Технологія і організація будівельного виробництва.

Розробляються нові і удосконалюються традиційні технології будівельного виробництва і технологічних процесів.

Було проведено вісім Міжнародних науково-технічних конференцій «Нові технології в будівництві», у т.ч. декілька спеціалізованих конференцій: безпечна та надійна експлуатація будівель і споруд; проблеми висотного будівництва; підземне будівництво; герметизаційні та гідроізоляційні роботи; геодезичне забезпечення будівництва.

№2 Економіка будівництва.

Керівник Губень Петро Іванович. Відділення слугує економічним інструментом розв’язання стратегічних завдань будівельного комплексу, а також вирішує основні питання: створення законодавчого та нормативного поля ре­формування будівельної галузі, і на цій основі, фор­мування конкурентного середовища.

У відділенні працюють видатні вчені та провідні фахівці будівель­ної галузі, громадські діячі.

 №3 Інноваційна діяльність та інформатика в будівельному комплексі.

Відділення здійснює свою діяльність за такими науковими та науково-організаційними напрямками: розробка нових інформаційних технологій; поширення результатів прикладних розробок на весь технологічний цикл будівництва; пропаганда сучасних досягнень у галузі інформатизації в будівельному комплексі; підготовка фахівців з інформаційної діяльності та інформатики різного рівня.

 №4 Будівельні машини і устаткування, механізація будівництва.

Основними напрямками діяльності відділення є проведення фундаментальних, пошукових дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт і нормотворчої діяльності у галузі механізації будівництва, виробництва та експлуатації будівельних машини і устаткування, підіймально-транспортних машин, зокрема вантажопідіймальних кранів і машин, вантажозахоплювальних пристроїв, підйомників, ліфтів, канатних доріг, ескалаторів тощо.

№5 Підготовка інженерно – технічних і наукових кадрів будівельної галузі.

Основним напрямком діяльності відділення є розв’язання завдань щодо кадрового забезпечення будівельної галузі України відповідно до сучасних вимог.

№6 Будівельні матеріали та вироби.

Особливо увага приділяється створенню та пропаганді впровадження сучасних енергоефективних стінових та оздоблювальних матеріалів, санітарної техніки, нерудних будівельних матеріалів для оздоблення та облаштування приміщень.

№7 Будівельні конструкції та споруди.

Наукова та практична діяльність відділення орієнтована на проведення наукових досліджень в галузі металобудівництва, удосконалення конструктивних рішень будівель із металевим каркасом і технологій виготовлення металевих конструкцій.

№8 Механіка ґрунтів, основи та фундаменти, конструкції для складних умов.

Робота відділення спрямована на науково-технічну діяльність в галузі механіки ґрунтів та геотехніки, розв’язання питань будівництва підземних споруд та зведення об’єктів підвищеної відповідальності в сейсмічних умовах, в умовах нового будівництва, реконструкції і підсилення конструкцій існуючих об’єктів, будівництва конструкцій на основі бетону, залізобетону та інших матеріалів, удосконалення конструкцій для зведення будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах та при сейсмостійкому будівництві.

№9  Монтажні і спеціальні види робіт.

Керівник відділення Адріанов В.П.

До організаційної структури входять наступні секції «Електромонтажні роботи», «Улаштування палевих основ і фундаментів», «Монтаж технологічного обладнання і трубопроводів», «Сантехнічні роботи», «Теплоізоляційні та хімзахисні роботи» та «Зварювальні роботи у будівництві».

Члени відділення беруть активну участь у проведенні технічної політики у сфері монтажного виробництва шляхом розроблення і впровадження сучасних будівельних технологій і засобів механізації на будовах промислового і соціального призначення, а також обміну передовим досвідом, підготовки кадрів та розвитку науково-технічної інформації.

№10 Транспортне будівництво.

У складі відділення транспортного будівництва, діють секції по відповідним напрямкам – «Спорудження залізничних ліній», «Будівництво метрополітенів».

№11 Архітектура і житлово-цивільне будівництво.

Основним завданням відділення є пошук прогресивних архітектурно- будівельних рішень житлових і громадських будинків та комплексів, в тому числі з врахуванням енергозбереження, впровадження безригельних монолітних залізобетонних каркасів в житлово-цивільне будівництво (особливості конструювання, нормативи); зовнішні оздоблювально-утеплюючі системи (технологічні особливості, матеріали); особливості проектування висотних житлових і громадських будинків (з умовною висотою від 73,5 м до 100 м включно); стан проектування і будівництва соціального житла (норми, проекти, будівельні системи); в внесення змін та доповнень до Закону України «Про архітектурну діяльність».

№12 Організація і методологія проектування, системи проектної документації в будівництві.

Відділення особливу увагу приділяє якості проектної продукції, а також активно працює у напрямках ціноутворення у проектуванні та нормативного забезпечення галузі.

Члени відділення беруть активну участь у заходах Академії будівництва України, організації і проведенні конференцій, семінарів, нарад з різних проблем проектування і будівництва. Проводить значну роботу з владними структурами в плані підвищення ефективності проектної справи.

№13 Будівельна механіка і будівельна фізика.

Основне місце в діяльності відділення займають розробки фундаментальних теоретичних основ та методик чисельного моделювання складних фізич­них процесів і явищ, що відбуваються в матеріалі кон­струкцій під впливом зовнішніх факторів, розробки виконуються на основі розв’язання спадних просто­рових задач будівельної механіки.

№15 Гідротехнічне будівництво та екологія навколишнього середовища

Найбільш актуальними є розробки в напрямках захисту навколишнього середовища, вирішення проблем боротьби з підтопленням земель та захистом від затоплення паводковими водами, енергозбереження та розвитку гідроенергетики, застосуванню прогресивних технологій в будівництві.

№16 Технологія, організація і механізація сільського будівництва.

Метою діяльності відділення є вирішення актуальних питань та проблем забезпечення життєдіяльності будівельних організацій, підприємств будіндустрії та машинобудування, проектних організацій, а також завдань із впровадження новітніх технологій, поліпшення організації, подальшої механізації та економіки будівельного виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, удосконалення проектної справи для сільського будівництва та створення відомчої нормативної документації.

№17 Реставрація і відновлення пам’яток архітектури.

Керівник Антонюк А.Є., канд. техн. наук. Заслужений будівельник України.

Діяльність відділення направлена на вирішення та розв’язання комплексу питань, що пов’язані із реставрацією та збереженням історичної і культурної спадщини України в цілому і пам’яток архітектури зокрема.

Фахівці, що працюють у відділенні мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в царині реставрації, серед них є дійсні члени та члени-кореспонденти Академії будівництва України. Більшість членів Відділення є членами-кореспондентами, або дійсними членами Міжнародної Ради збереження пам’яток та визначних місць ІСОМОS і приймають активну участь в його роботі. Важливим аспектом їх діяльності є розробка заходів з протистояння порушень Закону про охорону культурної спадщини України.

Основні напрямки діяльності: Розробка проектної та нормативної документації;  нормативної ; впровадження в практику реставрації нових матеріалів та технологій; підвищення кваліфікації спеціалістів реставраторів; видавницька діяльність, наукові публікації.

№18 Машини, механізми і процеси будіндустрії та виробництва. 

Керівник Ручинський М.М., докт. техн. наук, професор.

Основні напрямки роботи відділення зосереджені на теоретичних і експериментальних дослідженнях: теорія і принципи створення віброущільнювальних машин на основі структурного моделювання та син­тезу гібридних динамічних систем; математичні основи САПР нелінійних вібраційних машин і технологій будівельного виробництва; наукові основи створення змішу­вальних машин з ефективними робочими органами для приготування будівельних матеріалів; формування оптимальної структури машинних парків і комплектів машин; підвищення ефективності методів експлуатації та ремонту будівельної техніки; роз­робка та створення бетоноформувальних машин і агрегатів; маркетинг системи машин для комплексної механізації.

Очолював відділення Назаренко І.І., доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки. У 2015 році був обраний президентом АБУ.

Відділення сформоване на основі раціонального об’єднання виробничників і науковців, що дало можливість сформулювати вищеназвані проблеми та їх вирішення, що є корисними для виробництва. У відділенні створено актив, який визначає напрямки діяльності та проведення конференцій, семінарів тощо.

№19 Машини і механізми для спеціальних процесів у будівництві.

Керівник Сукач М.К., докт. техн. наук, професор.

Відділення «Машини і механізми для спеціальних процесів» існує в складі АБ України з часу її існування. Першим керівником відділення був Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор В.Л. Баладінський. У 2001 році керівником відділення обрано Заслуженого працівника народної освіти України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки України, кандидата технічних наук, професора В.М. Смірнова.

Основними напрямками діяльності відділення є проведення фундаментальних, пошукових, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт в різних галузях будівельного виробництва і впровадження результатів цих робіт в народне господарство.

 №20 Розвиток будівельної науки і техніки та дослідження науково-технічного потенціалу будівництва в Україні.

Керівник відділення Білик С.І., доктор техн.наук, професор.

Відділення займається вивченням історії розвитку будівельної справи і науки. Було започатковано випуск серії історичних нарисів „Видатні українські вчені та інженери-будівельники”. Вийшло сім випусків, в яких висвітлена діяльність 62-х видатних вчених та інженерів в галузі будівництва в Україні.

№21 Будівництво нафто-газопроводів, баз та сховищ (терміналів).

З дня створення відділення до цього часу керівником є Чкалін В.Ф..

Відділення базується на включенні до його складу провідних фахівців організацій та підприємств – відомих вітчизняних та іноземних спеціалістів в цій галузі.

№26 Енергоресурсозбереження в будівництві, будіндустрії і промисловості будматеріалів.

Керівник Ковальчук Ю.Г., Президент академії енергетики України, доктор техн. наук, професор.

Основні завдання відділення: сприяння енергозберігаючій та екологічній політиці, а також проведення заходів щодо енергозбереження і захисту навколишнього середовища; сприяння здійсненню найбільш прогресивних ідей та рішень, що забезпечують ефективність і технологічність будівництва з врахуванням екологічних вимог; участь у розробці, виготовленні, постачанні енергоспоживаючого обладнання, машин, будівельних матеріалів та іншої продукції, яка відповідає сучасним вимогам; проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших робіт, пов’язаних з підвищенням ефективності використання та економії паливно-енергетичних ресурсів; виконання та сприяння розміщенню замовлень на проведення перспективних науково-дослідних, технологічних та конструкторських розробок, участь у розробці нор­мативної бази будівельної галузі.

№28 Організація підготовки та перепідготовки фахівців будівельної галузі.

Керівник  Петров Г.І. , начальник управління Державного публічного акціонерного товариства “Будівельна компанія “УКРБУД”, заслужений будівельник України.

Відділення займається питаннями підготовки та перепідготовки кадрів, неперервного підвищення кваліфікації.

На теперішній час відділення перейменовано на «Організація підготовки та перепідготовки фахівців будівельної галузі» і об’єднує значне коло колективних членів з числа наукових, проектних, учбових і інвестиційно-будівельних організацій.

Українською державною будівельною корпора­цією, що входить до складу Академії як колективний член, та колективами вищих навчальних закладів І-II рівня акредитації корпорації Укрбуд проводиться значна і системна робота по удосконаленню підготовки і перепідготовки фахівців середньої ланки управління для будівельної галузі України.

№29 Технічного регулювання і інформаційного забезпечення в будівництві.

Керівник Барзилович Д.В.

Члени відділення беруть активну участь у формуванні сучасного правового поля для запровадження механізмів технічного регулювання у будівництві.

Зокрема, здійснюються заходи з гармонізації нормативного забезпечення у будівництві до вимог європейських документів.

№30 Атомно-енергетичне будівництво.

Керівник Горобець В.М., директор ТОВ «Спілка будівельників України».

Основними напрямами діяльності відділення є проблеми Чорнобиля, зокрема під час зняття енергоблоків ЧАЕС з експлуатації питання радіаційної безпеки. Пріоритетними питаннями є новітні та ресурсозберігаючі технології в будівництві та виробництві будівельних матеріалів. Члени відділення беруть участь у розробленні проектів виробництва електроенергії нетрадиційними методами,  активно реалізують свої знання у розробці нормативних документів.

№31 Будівництво інфраструктури в сільських регіонах.

У 2000 році створено відділення «Сільське житлово-комунальне господарство», яке згодом було перейме­новано на «Будівництво інфраструктури в сільських регіонах», керівником відділення було обрано начальника «Укрсільгоспкомунгоспу» Петраша А.Д.

Основними завданнями діяльності відділення є: сприяння розвитку, утри­мання та збереження основних фондів соціальної сфери села, впровадження нових технологій і мате­ріалів, розширення практичних і творчих зв’язків з будівельниками через інші галузеві відділення АБУ.

№32 Міське будівництво.

Керівник Покровський Л.Л., почесний президент Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго», Заслужений енергетик України.

Відділення створено з метою прискорення науково-технічного прогресу на основі проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що мають на меті розробку наукоємних та екологічно чистих технологій і принципово нових видів техніки, а також підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в житлово-комунальному господарстві.

В 2004 році, у зв’язку зі значним розширенням відділення „Міське будівництво”, його секції було перетворено в галузеві відділення за фаховими напрямами: «Будівництво водопровідних систем та споруд»; «Будівництво об’єктів готельно-туристич­ного призначення».

№35 Будівництво і реконструкція об’єктів готельно-туристичного призначення.

Керівник Опанащук Ю.Я., голова  Асоціації готельних об’єднань і готелей міст України.

До складу секції входили провідні фахівці готельного бізнесу, керів­ники готелів України. В 2004 році на базі секції було сформовано відділення «Будівництва та реконструкцій об’єктів готельного та туристичного призначення» Академії будівництва України, яке очолив Євдокименко М.І. та правління з 7 дійсних членів, академіків – провідних керівників готельної галузі.

№36 Будівництво водопровідних систем та споруд. Керівник Хомяков В.В.

У 2004 році створено на базі секції відділення «Міського будівництва» в окреме відділення під керівництвом Зайцева К.М. на той час президента Української Асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрканалекологія».

Робота відділення, до складу якого входять провідні фахівці та керівники організацій житлово-комунального господарства, зосереджена на впровадженні енерго- та ресурсозберігаючих технологій, розробці питань нормативно-правового та інвестиційного забезпечення галузі, науково-технічних питань водопровідних систем та споруд.

№37 З питань протипожежного захисту в будівництві.

Керівник Маладика І.Г., доцент кафедри оперативно-так­тичної діяльності Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України.

У 2009 році у м.Черкаси на базі Черкаського інституту (тоді – Академії) пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України створено галузеве відділення Академії будівництва з питань протипожежного захисту в будівництві.

№38 Індустріального будівництва.

Керівник Савенко В.І., доктор технічних наук.

Відділення створене рішенням Координаційної Ради Президії від 15 червня 2011 р. на базі ВАТ «ДБК-3» АТ ХК «Київміськбуд», зважаючи на 50- річний досвід підприємства по індустріальному будівництву житла в м.Києві, активну участь керівництва і спеціалістів комбінату в роботі Академії будівництва України та актуальність індустріальних методів будівництва.

№44 Менеджмент та організація інновацій.

Керівник Федоренко Валентин Григорович,  доктор економічних наук, професор КНУБА.

Відділення засновано у 2013р.

№45 Міжгалузевий науково-виробничий кластер інноваційного будівництва.

Керівник Перегінець І.І., кандидат технічних наук. Затверджено Президією від 26 травня 2016 року.

Метою створення відділення «Міжгалузевий науково-виробничий кластер інноваційного будівництва» є вивчення теоретичних та практичних аспектів діяльності міжгалузевих агломерацій будівельної сфери економіки України, ефективності їх синергетичних можливостей в умовах соціально-економічних перетворень.

Головною задачею «Міжгалузевого науково-виробничого кластеру інноваційного будівництва» Академії будівництва України є безпосередня участь в організаційно-управлінській діяльності містобудівних проектів з залученням широкого кола учасників, включаючи місцеві органи місцевого самоврядування, громадські організації, представників малого та середнього бізнесу.